Organi društva

Turistično društvo ima 4 organe društva in sicer: občni zbor, upravni in nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo.

Občni zbor
Občni zbor je najvišji upravni organ društva. Občni zbor sestavljajo vsi člani društva. Delo občnega zbora je javno.

V petek, 24. 11. 2017 ob 18.00 uri je bilo v prostorih izletniške kmetije Zidanica na Rakitni komaj dovolj prostora za vse, ki so se udeležili občnega zbora in s tem podprli ponovno delovanje Turističnega društva Rakitna (v nadaljevanju: »društvo«) po letu 2005. Uvodni del je pripadal Darku Jerini, ki je zbrane nagovoril in povedal, da kdor hoče imeti bodočnost, si jo mora začrtati. Zato si je tudi društvo začrtalo ambiciozen program dela, ki je bil deležen velikega odobravanja.

Osrednji govornik na občnem zboru pa je bil dr. Matija Kovačič, ki je po tradiciji kot najstarejši član društva predstavil oris in zgodovino razvoja turizma v Rakitni ter pomen turističnih društev za njegov razvoj. Poudaril je, da so po prvi svetovni vojni zaradi ugodnih klimatskih razmer zgradili klimatsko zdravilišče za rehabilitacijo vojakov s kostno tuberkulozo. Drugi mejnik za razvoj turizma na Rakitni je bila leta 1962 izvedena poskusna zajezitev jezera v Rakitni, ki je leta 1964 z izgradnjo postalo pravo umetno jezero, kar je spodbudilo intenzivno gradnjo počitniških hiš in rekreativno obiskovanje turistov zlasti ob koncu tedna in v času počitnic. Možnosti za povečanje in izboljšanje gostinske ponudbe so se povečale šele z izgradnjo sedanjega hotela pri jezeru. Žal pa ta poleg gostinske ne razvija nobene druge turistične ponudbe. Tudi jezero kot turistični objekt nima danes odgovornega upravljavca. Turizem, in sicer sonaravni turizem, pa je realna priložnost za razvoj Rakitne in oprijemljiva možnost za povečanje dohodka in s tem izboljšanje socialne varnosti Rakičanov. Zato je oživitev Turističnega društvo Rakitna nujna in upravičena.

Na zboru je bil sprejet tudi renoviran statut društva, katerih bistvene spremembe in novosti je predstavila Janja Jereb. Poudarila je, da je v spremembe statuta društva smiselno vgrajeno besedilo Zakona o društvih ( Uradni list RS št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo). Statut društva vsebuje 20 strani, 67 členov in ima 9 vsebinskih poglavij.
Osrednji del občnega zbora so seveda predstavljale volitve v organe društva. Novo izvoljeni predsednik društva Darko Jerina je postal tudi novi zastopnik društva.

 

Upravni odbor
predsednik: Darko Jerina
podpredsednik: Srečo Lipovec
poslovna sekretarka: Janja Jereb
blagajničarka: Marica Benkovič

člani:Matija Kovačič, Bojan Debevc, Barbara Jerina, Nevenka Bezek, Dani Praprotnik in Marija Bezek.

 

Nadzorni odbor
Alenka Praprotnik
Veljko Toman
Rok Likovič.

 

Disciplinska komisija
Janez Demšar
Martin Klopčič
Zdravko Bezek