Osnovni namen in cilji društva

Osnovni namen in cilji društva so naslednji:

  • pospeševanje razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem kraja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja;
  • izobraževanje svojih članov in širše družbene skupnosti za turistični in celostni razvoj kraja;
  • sodelovanje z drugimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljšanju materialnih in drugih pogojev za razvoj turizma v kraju;
  • ohranjanje in promoviranje kulturne, etnografske in naravne dediščine kraja;
  • pospeševanje splošne promocije turizma.

Namen delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.